top of page

​理事會

理事會成員:
Yihnan Norman Chiou (邱義男 M1967)
Sheng Chang (張勝雄 M1967)
Min-Yen Han (韓明元 M1969)
Henry Chang (張和雄 M1969)
Jenta Shen (沈仁達 M1970)
Wuu-Shung Chuang (莊武雄 M1970)
Mann Mann Chuang (周滿滿 M1970)
Ching-Huang Huang (黄清煌 M1973)
Danny Chang (張振南, M1973)
Richard Hwang (黃瑞煊 M1977)
Grace Liu (劉應溪 M1977)
Tak-Yee Lee (李德義 P1978)


Diane Liu Tang (湯丹霞 P1978)
Ming-Lun Tang (湯銘倫 PT1980)
Yao Tseng Chen (陳耀楨 M1981)
T C Wu (吳子丑 M1982)
Jack J. Lee (李君愷 D1982)

Yuh-Chin Tony Huang (黃裕欽 M1983)

Poshing Lee (李勃興 M1992)
Sheng-Han Kuo (郭昇翰 M2004)

Wayne Lin (林廷俞 M2005)

Cheng-Kai Kao (高承楷 M2006)

Joshua Kueiyu Lin (林奎佑 M2006)

北美台大醫學院校友會2019-2020年理事會

理事長:

Richard Hwang (黃瑞煊 M1977)

副理事長:

Yao Tseng Chen (陳耀楨 M1981)

秘書:

Poshing Lee (李勃興 M1992)

財務:

Min-Yen Han (韓明元 M1969)
執行理事:
Yihnan Norman Chiou (邱義男 M1967)
Yao Tseng Chen (陳耀楨 M1981)

Poshing Lee (李勃興 M1992)
Sheng-Han Kuo (郭昇翰 M2004): 青年部
Chairman of Bylaws Committee: Wuu-Shung Chuang (莊武雄 M1970)
Chairman of Nominating Committee:

Yihnan Norman Chiou (邱義男 M1967)

Ching-Huang Huang (黃清煌 M1973)

 

北美台大醫學院校友會各地區分會會長名單2019

北美台大醫學院校友會歷任理事長

北美臺大醫學院校友會年會歷任會長(召集人)及召開地點

北美臺大醫學院校友會各地區年輕校友聯絡人

bottom of page